Thông báo !

Tin tức | 0 |

Thông báo !

VinaWealth sẽ thay đổi hệ thống giao dịch Chứng chỉ quỹ từ Ngân hàng HSBC Việt Nam sang Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam và Trung Tâm lưu ký chứng khoán (VSD) kể từ ngày 06/10/2015.

image001

Hotline
Hotline