Phụ nữ & Tiền bạc: Sở hữu sức mạnh điều khiển số phận

Kiến thức,Kiến thức quản lý tài chính cá nhân | 0 |

Phụ nữ & Tiền bạc: Sở hữu sức mạnh điều khiển số phận

Phụ nữ và Tiền bạc: Sở hữu sức mạnh điều khiển số phận (2007) là cuốn sách thứ 8 của Orman. Thông thường đàn ông là trụ cột tài chính trong gia đình, quản lý chi tiêu tổng thể, tiết kiệm tiền và đưa ra quyết định đầu tư.
Vai trò của người phụ nữ trong gia đình và trong chốn công sở ngày càng nâng cao dẫn đến những thay đổi trong cách phụ nữ sử dụng đồng tiền. Trong quá trình này, Orman đã khám phá ra một vấn đề chung của phụ nữ trong quản lý tiền bạc: Phụ nữ hoặc không thể hiện được quyền lực, hoặc không hành xử vì lợi ích riêng của bản thân.

Hotline
Hotline